Strategia CSR

CEBAPO opracowało strategię CSR

W listopadzie 2013 roku Zarząd Centrum Badawczego Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o. przyjął „Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu: CEBAPO jako firma odpowiedzialna społecznie”. Dokument ten stanowi podstawę do zgodnego wdrażania praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu na najbliższy rok.

Strategia CSR firmy CEBAPO uwzględnia interes społeczny, aspekty pracownicze i kwestię ochrony środowiska w ramach wszystkich działań przez nią podejmowanych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy, budowaniu ładu organizacyjnego, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych produktów i usług oraz ciągłej pracy nad usprawnianiem relacji z interesariuszami.

Strategia ma w swoich założeniach wspierać, rozwijać i uszczegóławiać postanowienia Strategii Korporacyjnej w zakresie obszaru: „Budowy firmy odpowiedzialnej społecznie”.

Priorytety

W ramach wdrażanej strategii CSR priorytetem dla firmy CEBAPO jest realizacja celów biznesowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Odnosząc się do liderów branży zarówno polskich jak i zagranicznych oraz biorąc pod uwagę duży potencjał rynku polskiego oraz początkowy etap rozwoju firma CEBAPO przyjmuje za priorytet wdrożenie standardów i certyfikacji jakości usług, zarządzania środowiskowego oraz opracowania długofalowej i kompleksowej polityki kadrowej, a także działania na rzecz edukacji ekologicznej oraz popularyzacji zawodu metalizatora.

 

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie